بازدید: 4888

چاپ و رنگ روی شیشه

در این قسمت با استفاده از دستگاه سیلک و تهیه فیلم و کلیشه از طرح مورد نظر

روی شیشه با کیفیتی بالا چاپی می شود با توجه به اینکه شیشه بعد از چاپ

سکوریت می شود. رنگ چاپ شده ماندگاری بالایی پیدا می کند که دیگر پاک

نخواهد شد.